list_banner

Biz hakda

takmynan 15 töweregi

Kompaniýanyň tertibi

ZHZY XI'an Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd. lukmançylyk-estetiki enjamlary öndürýän obeer şarydyr.IPL, Radio-quygylyk, Diod lazeri, Co2 lazer, Nd-yag lazer we HIFU, kawitasiýa tehnologiýa önümlerini dizaýn etmekde we ösdürmekde meşhurdyr.ZHZY Lazeriň bu bazarda 15 ýyldan gowrak wagty bar.Productshli önümlerimiz aýratyn we durnukly.

OEM we ODM taslamasyny kabul edýäris, R&D toparymyzda OEM we ODM üçin 100-den gowrak ýagdaý bar.ZHZY Si'an Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd-ni işiňiziň bir bölegi hökmünde alyň, müşderileriňize owadanlygyny ýokarlandyrmak we howpsuz, öňünden aýdyp boljak we täsirli bejergiler bilen durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin ylham berip we güýçlendirip bilersiňiz.

ZHZY distribýutorlary ýaly bolmak

ZHZY lazeri, bütin dünýäde meşhur salon we SPA eýesi ýa-da distribýutor gözleýär.

ZHZY, IPL, diod lazeri, krio, ajaýyp heýkeltaraşlyk, Nd yag tatuirovkasyny aýyrmak lazer HIFU, emskulpting ýaly ähli gözellik maşynlarynyň öňdebaryjy markasy.kompaniýamyza ýokary hilli önümleriň iň giň görnüşini hödürlemek isleýäris.2009-njy ýyldan başlap sebitleýin paýlaýyş hyzmatdaşlary önümlerimiziň ýerli bazarlarda satylmagyna goldaw bermekde we goldamakda möhüm rol oýnadylar.ZHZY önümlerini dünýäniň köp ýurtlaryna ýaýradýan uly paýlaýyş hyzmatdaşlarynyň çalt ösýän uly ulgamyny guranymyz üçin biz örän şat.Häzirki wagtda has köp hyzmatdaş hyzmatdaşlary paýlaýjy hökmünde bize goşulmaga, önümlerimizi täze bazarlara çykarmaga mümkinçilik bermäge çagyrýarys.Bize goşulmak bilen, aýratyn arzanladyşlardan başga-da, birinji derejeli tehnologiýa we biziň hödürleýän giňişleýin hyzmat goldawymyzdan has köp peýdalanarsyňyz.

takmynan 12

Satyş hyzmatyndan soň

  • Size ajaýyp gözellik maşynlaryny satyn almak tejribesini getirýäris.
  • Howpsuzlykdan we ynamdan doly.
  • Haçan-da 30 günüň içinde enjamda haýsydyr bir hil meselesi ýüze çyksa, ony islendik wagt çalşyp bileris.
  • 2 ýyl kepillik
  • Enjamymyzyň hil meselesi sebäpli dogry işlemese, bölekleriň çalşylmagyny ýapýarys.
  • Döwürleýin synlar, tehniki hyzmat we näsazlyklary düzetmek üçin hünär tehniki hyzmatyny edýäris.